پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

 نتایج آزمایشگاهی:

[ez-toc]

شایع‌ترین نتایج غیرطبیعی در آزمایش‌ها عبارتند از:

🔹لنفوپنی(35-75 درصد موارد)
🔹افزایش CRP(75-93% موارد)
🔹 افزایش LDH(27-92% موارد)
🔹افزایش ESR(تا 85% موارد)
🔹افزایش D-dimer(36-43% موارد) ایران نرس
🔹کاهش آلبومین سرم(50-98% موارد)
🔹کاهش هموگلوبین(41-50% موارد)

موارد زیر در آزمایش نشان‌دهنده پیش‌آگهی بد می‌باشند:

کوید19
کرونا
🔹افزایش میزان گلبول سفید
🔹افزایش نوتروفیل
🔹کاهش میزان لنفوسیت
🔹کاهش آلبومین
🔹افزایش LDH
🔹افزایش AST
🔹افزایش ALT
🔹افزایش بیلی‌روبین تام
🔹افزایش کراتینین
🔹افزایش تروپونین قلبی
🔹افزایش D-dimer
🔹افزایش PT
🔹افزایش پروکلسی‌تونین
🔹افزایش CRP

⚡️یافته‌های رادیولوژی:

♦️یافته‌های رادیوگرافی(هم در CXR و هم در Chest CT) به میزان بالایی غیراختصاصی هستند؛ بیشتر نمایانگر انتشار تحت‌جنبی و محیطی دوطرفه، از اپاسیته‌های شیشه‌مات(ground-glass opacity) در موارد خفیف تا کنسالیداسیون در موارد شدید.
♦️مطالعات رادیوگرافی از حساسیت بالایی در تشخیص کرونا برخوردارند ایران نرس (به عبارتی طبیعی بودن آنها، ردکننده کروناست).    
♦️افیوژن پلور در هیچ موردی گزارش نشده است. تنها در یک درصد موارد پنوموتوراکس دیده شده است.
کرونا
کووید19