ورزش های پا در بیماران دیابتی

به منظور افزایش جریان خون پاهایتان تمرینات زیر را انجام دهید.

هر روز ۳-۲ نوبت هر بار ۱۰ بار ورزش‌های زیر را انجام دهید.

ورزش ها را به نوبت برای هر دو پا انجام دهید.
ابتدا روی صندلی بنشینید (به پشت صندلی تکیه ندهید)
پیشنهاد می کنیم که به صفحه درمان زخم دیابتی سری بزنید.

۱- جمع کردن و باز کردن انگشتان پا

الف) انگشتان هر دو پا را جمع کنید و دوباره به حالت اول برگردانید.

۲- بلند کردن پنجه و پاشنه پا

الف) پنجه (جلوی پا) را بلند کنید طوری که پاشنه پا را بلند کنید.

۳- چرخش پنجه با به طرفین

الف) پنجه (جلوی پا) را بلند کنید.
ب) پا را از مچ به طرف بیرون بچرخانید و روی زمیـن بگذاریـد دوبـاره پا را به حالـت اول برگردانیـد.
ج) پنجه (جلوی پا) را بلند کنید و از وسط به طرف داخل بچرخانید و روی زمین بگذارید.

۴- چرخش پاشنه پا به طرفین

الف) پاشنه را بلند کنید.
ب) پاشنه پا را به طرف بیرون بچرخانید و روی زمین بگذارید
ج) پاشنه را بلند کنید و از وسط به طرف داخل بچرخانید و روی زمین بگذارید.

۵- کشش پنجه

الف) پاها را از زانو بلند کنید (ران و ساق پا در امتداد هم قرار بگیرند)
ب) پنجه پا را سوی خود و بعد به سمت مقابل بکشید و سپس دوباره پا را به حالت اول برگردانید.

۶- چرخاندن مچ پا در حالی که پا را دراز کرده اید.

الف) پا را دراز کرده، بالا نگه دارید.
ب) مچ پا را در مسیر عقربه‌های ساعت بچرخانید.
ج) مچ پا را در مسیر بر عکس عقربه‌های ساعت بچرخانید.

۷- حرکت انگشتان و پنجه پا

الف) روزنامه ای را روی زمین پهن کنید.
ب) باپاهای برهنه روزنامه را مچاله کنید تا گلوله شود.
ج) گلوله را باز کنید تا به حالت اول برگردد.
د) با پاها خود روزنامه را پاره کنید.

۸- وسیله استوانه ای یا مدور

یک وسیله استوانه ای یا مدور (وردنه، بطری آب یا نوشابه) در زیر کف پا قرار دهید. با حرکت آن به عقب و جلو گردش خون را در پاهایتان افزایش دهید.

۹- کمک FH انگشتانتان

سعی کنید با کمک انگشتانتان اجسام ریز و بی خطر را جابجا کنید.

۱۰- روی زمین بنشینید

روی زمین بنشینید و پاهایتان را به دیوار مماس کنید. یک بالش بین کف پا و دیوار قرار دهید با پنجه، انگشتان و پاشنه به بالش فشار آورید.

۱۱- با استفاده از بالش

مانند تصویر زیر بالش را بین پاهایتان قرار دهید و با کناره مچ پا و انگشتانتـان به آن فشار وارد آورید.

۱۳- املاء نویسی

با انگشتان پای خود املاء کلمه ای را بنویسید.

۱۴- با استفاده از حلقه لاستیکی

یک حلقه لاستیکی ضخیم را اظراف انگشت بزرگ هر دو پا قرار داده و سعی کنید آن ها را از هم دور کنید.

۱۵- خم نمودن زانو

به پشت روی زمین دراز بکشید و زانو ها رو خم کرده. به طوری که کف پاها روی زمین قرار گیرد. یک پا صاف و به اندازه ی ۳۰ درجه بالا آوردید. ۵ ثانیه بالا نگه دارید و پایین آورید. تمرین را برای پای دیگر تکرار کنید این تمرین را برای دو پا مجموعاً ۱۰ بار انجام دهید.

۱۷- حرکت پا به صورت جلو و عقب

در حالت نشسته و یا وقتی دراز کشیده اید پاهایتان را به جلو دراز کنید. مچ پا را به صورت جلو و عقب، داخل و خارج و به صورت چرخشی در آورید. فقط مچ پا را حرکت دهید و پاها ثابت باشد. در هر جهت پا را بکشید. تمرین را برای هر دو پا مجموعا ۱۰ بار انجام دهید.