نمونه درمان زخم نوروپاتی

بیمار خانم ۵۸ ساله دارای زخم نوروپاتی که در اثر پوشیدن کفش نامناسب ایجاد شده است .
بیمار کاندیدای قطع پا بودند

۲۰۲۴۰۱۱۴_۰۸۵۹۴۶ ۲۰۲۳۱۲۱۳_۱۷۲۵۳۲