درمان زخم تروما ناشی از جراحی ( سزارین )

بیمار خانم ۳۱ ساله. دارای زخم باز شش ماهه، ناشی از جراحی (سزارین ) بودند . زخم دارای ترشحات عفونی بود

۲۰۲۴۰۱۱۵_۱۶۴۱۰۳ ۲۰۲۴۰۱۲۷_۱۸۲۴۴۴