دکتر ندا پری زنگنه

متخصص بیماری های عفونی

بورد تخصصی بیمارهای از عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان