نمونه درمان زخم سوختگی در بیمار دیابتی

ex burn wounde diabetic 1 ex burn wounde diabetic 4