اثرات آنتی میکروبیال عسل

اثرات آنتی میکروبیال عسل در درمان زخم ها
 عسل مدی هانی طیف گسترده فعالیت های باکتروسیدال (کشتن باکتری ها) و باکترو استاتیک (جلوگیری از رشد و تولید مثل باکتری) را دارا می باشد.
  • بدون هیچ مقاومت باکتریایی
  • عسل مدی هانی از تغییر شکل و یا تثبیت شکل گیری بیلوفیلم جلوگیری می کند.
  • مدی هانی دارای توانایی آنتی میکروبیال می باشد در زخم های با ترشح بر خلاف عسل های دیگر عمل می کند.
اثرات آنتی میکروبیال عسل
 
 
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :