سوختگی

سوختگی
هنوز سوال های زیادی برای بیمار سوختگی درمورد مدیریت مناسب مسائل مربوط به کنترل عفونت پاسخ داده نشده است. بررسی نقش هیدروتراپی در مراقبت از بیمار سوختگی، از جمله شناسایی بیماران مناسب و استانداردهای استفاده برای پیشگیری از عوارض عفونی، که اغلب همراه با این نوع درمان است مورد نیاز است. استفاده از دستگاه های تهاجمی، به ویژه در کاتترهای وریدی مرکزی، باید با توجه به تکنولوژی کاتتر جدید و تکنیک های بهبود زخم مجددا ارزیابی شود. یک زمینه مهم برای مطالعات آینده مربوط به مشکل بستری استراتژی های احتیاطی مناسب است، به ویژه برای بیماران مستعد ابتلا به بیماریهای باکتریایی ، با هدف شناسایی اقدامات مقرون به صرفه که مانع از شیوع بیماری های دیگر بیماران در واحد می شود. در حال حاضر، تنوع گسترده ای در اقدامات احتیاطی برای بیماران مبتلا به سوزش وجود دارد که استانداردهای مورد توافق در اکثر مراکز سوختگی وجود ندارد. علاوه بر این، در دوره جاری تغییر اولویت های مراقبت های بهداشتی، مطالعات برای ارزیابی اثربخشی مراقبت از بیماران سوختگی در خارج از مرکز سوختگی یا مراقبت از بیماران غیر سوختگی در مرکز سوختگی مورد نیاز است. نکته اصلی در تصمیم گیری در مورد این مسئله باید تأثیر این بیماران بر میزان عفونت های موجود و عوارض عفونی باشد و تأثیر این تصمیمات بر نتایج بیمار، هزینه ها و رضایت بیمار داشته باشد.
منابع
گزارش سیستم نظارت بر بیماری های داخلی بیمارستان (NNIS)، خلاصه داده ها از ژانویه 1992 تا ژوئن 2002، آوریل 2002، آ تی نکته جی شورولول / 2002، 30: 458-75.