جلوگیری از عفونت در زخم سوختگی

"جلوگیری از عفونت در زخم سوختگی"

جلوگیری از عفونت در زخم سوختگی
نوشته شده توسط: مدير سايت | مقالات علمی زخم سوختگی | بازدید: 524 |

 
جراحات سوختگي باعث از بين بردن سد دفـاعي پوسـت و ايجاد اختلال در دفاع موضعي ميزبان زمينه مساعدي را بربروز عفونتهاي جلدي فراهم مي نمايد به نحوي كه حتـي در صورت استفاده از داروهاي ضدباكتريايي موضـعي نيـز كلونيزاسيون باكتري اجتنـاب ناپـذير اسـت ( Vindenes and Bjerknes 1995; Monafo and Freedman 1987 .
(كاهش جريان خون به سطح زخم كـه بـه علـت صدمه عروق ناشي از سوختگي ايجـاد ميـشود نيـز دفـاع موضعي را بيشتر مختل مي كند بعلاوه كه گلبولهاي سـفيد خون در نبود سطح كافي اكسيژن بافتي قادر به نابود كردن Vindenes and Bjerknes 1995; ) نيـستند باكتريهـا 1987 Freedman and Monafo . (با توجه بـه ايـن مسئله اطلاع از زمـان كلونيزاسـيون و نـوع بـاكتري هـاي آلوده كننده زخم سوخ تگي در پيشگيري از اين عفونتهـاي بيمارستاني نقـش مهمـي دارد (1992. al et Manson .( بنابر اين در اين مطالعه تلاش شده تا با تعيـين شـايعترين باكتري هاي آلوده كننده در زخم هاي سـوختگي و زمـان كلونيزاسيون اين باكتري ها اطلاعات كافي جهت پيـشنهاد راهكارهاي پيشگيري و درمان را ارائه نماييم .

همانگونه كه در اين مطالعـه مـشاهده شـ د بـاكتري پــسودوموناس آئروژينــوزا بــا فراوانــي /۷ ۳۱ %شــايعترين باكتري آلوده كننده جراحت سـوختگي و مهمتـرين عامـل عفونـت زخـم سـوختگي بـود.
مـشابه ايـن وضـعيت در بسياري از مطالعات ديگر كه در اين زمينه انجام شـده نيـز Song et al. 2001; McManus ) اسـت شده گزارش et al. 1985a; Husain et al. 1989; Karyoute 1989; Lari and Alaghehbandan 2000; 2003. al et Nasser (هرچند در مـوارد معـدودي نيـز كلونيزاسيون كمتر زخم هـا بـا پـسودوموناس آئروژينـوزا مشاهده شده است براي مثال در مطالعه ويندنز و همكاران شيوع اين باكتري /۹% ۱۰ گزارش شده است ( Vindenes .( and Bjerknes 1995 اسـتافيلوكوكوس اورئـوس در مطالعـه مـا در رتبـه بعــدي از نظــر شــيوع بعنــوان آلــوده كننــده زخــم هــاي سوختگي قرار گرفته است /۸ )۱۶ (% . اين يافته با گزارشات بسياري كه استافيلوكوكوس اورئوس را بعنـوان شـايعترين باكتري عامـل عفونـت اعـلام داشـته انـد متفـاوت اسـت Groohi et al. 2002; Vindenes and Bjerknes ) 1995; Pruitt and McManus 1984; Lawrence 1985; McManus et al. 1985b; Rastegar Lari 2000. al et (و اين خود نياز به بررسي و تحقيق دقيقتـري دارد.

آسينتوباكتر و كلبسيلا پنومونيـه در ايـن مطالعـه پـس از استافيلوكوكوس اورئـوس بعنـوان شـايعترين بـاكتري آلـوده كننــده زخمهــاي ســوختگي شناســايي شــده اســت كــه در گزارشات ديگر نيز از هر دو بعنوان باكتري هاي شايع ايجـاد كننـــده عفونت هاي بيمارستاني ياد شـده اسـت ( Nasser 2003. al et .(براي مثال در پـژوهش انجـام شـده توسـط صلاح ناصر در مصر شيوع كلبسيلا پنومونيـه در زخـم هـاي سوختگي /۲ ۱۵ %بوده است كـه از مي� [۱۴:۳۲, ۱۳۹۸/۷/۲] ‪‎‪+98 939 394 0274‬‬: سوختگي /۲ ۱۵ %بوده است كـه از ميـزان مـشاهده شـده در مطالعه حاضر ( ) %۹/۵۹ قدري بالاتر است ( .al et Nasser 2003 .(جالب توجه است ك ه در برخي گزارشات ديگر نيـز كلبسيلا پنومونيه را در زخمهاي سـوختگي حتـي شـايعتر از پسودوموناس آئروژينوزا و بعبارتي بعنوان شـايعرين بـاكتري گرم منفي آلوده كننده زخم هاي سوختگي گزارش نموده اند Ozumba and Jiburum 2000; Nasser et al. ) ميـزان مطالعـه ايـن در). 2003; Atoyebi et al. 1992 شيوع اشرشيا كلي و پروتئوس بترتيب حدود ۱/۵ و % ۰/۸۷ % ملاحظه شده كه با توجـه بـه كـسب نتـايج مـشابه در ديگـر مطالعات كـه شـيوع اشرشـيا كلـي را كمتـر از ۵ %و شـيوع پروتئوس را كمتر از ۱ %گزارش نموده اند( and Ozumba (Jiburum 2000; Vindenes and Bjerknes 1995 به نظر مي رسد
در بيمارستان ما اين باكتريها نقش مهمـي در ايجاد عفونت در زخمهاي سوختگي ندارند و بجاست كه بـا شناسايي علل اين مسئله از شيوع اين بـاكتري هـا پيـشگيري نمود .

در مطالعه حاضر استافيلوكوكوسـهاي كواگـولاز منفـي شيوع نسبتا پاييني ( %۶/۳۹ (% داشت كه اين يافته م شابه نتـايج مطالعات متعددي اسـتكه بيمـاريزايي اسـتافيلوكوكوس هـاي كواگولاز منفي را بعنوان عاملي در عفونتهاي سـوختگي زيـر Groohi et al. 2002; Taylor et al. ) بـرد مـي سـوال 1992; Husain et al. 1989; Manson et al. 1992; Karyoute 1989; Nasser et al. 2003; Pruitt and McManus 1984; Lawrence 19McManus et al. 1985b; Rastegar Lari et al. 2000 .(هرچنــــد نبايــــد مطالعــــاتي را كــــه ايــــن استافيلوكوكوســها را بعنــوان عامــل مهمــي در عفونــت زخمهاي سوختگي اعـلام داشـته انـد و بـر اهميـت ايـن باكتري در ايجاد عفونت در بيماران سوختگي كه به نـوعي دچار اختلا ل در سيستم هاي دفاعي هستند تاكيد دارنـد از Taylor et al. 1992; Vindenes ) داشـت دور نظـر .( and Bjerknes 1995; Gang et al. 2000 در اين پژوهش بر خلاف برخـي گزارشـات ديگـر آنتروكوكوس فكاليس شيوع كمي در زخم هاي سـوختگي داشت كه با توجـه بـه مقاومـت روز افـزون ايـن بـاكتري نسبت به آنتي بيوتيكها جاي خوشحالي دارد( Karyoute 1989; Jones et al. 1986; Law et al. 1994; .( Spera and Tarber 199285;اي تنظيف وضغط ملفات كس لموقع ويب محسن. جرب مجموعة أدوات مجانية على الإنترنت من قبل هتمل كلينر.
 
.