انواع زخم ها

 

 زخم فشاری ( بدسور )

زخم تحت فشار، همچنین به عنوان زخم بستر یا زخم فشاری شناخته شده است،زخم بستر ناشی از فشار طولانی مدت و غیرقابل برگشت به آن منطقه است. علت اصلی ایجاد فشار نامنظم به یک ناحیه از پوست است.زخم های آلوده به بیوفیلم

بیوفیلم نوعی غشای پلی ساکاریدی میباشد که توسط میکروارگانیسم ها در سطح زخم ایجاد میشود ومانع بهبود وترمیم زخم می شود.
 

زخم های تروماتیک

بریدگی پارگی له شدگی سوراخ شدگی که سبب آسیب به پوست وبافت نرم زیرین میشوند به عنوان زخمهای تروماتیک یاد میشوند مثال ( زخمهای ناسی از تصادفات، زخم چاقو و.. )
 

زخم های ایسکمیک

زخم های ایسکمیک بدنبال انسداد عروق کوچک ومتوسط  (اترواسکلروزیس) رخ میدهد.

رادیونکتازی بافت نرم

رادیو نکتازی نوعی نکروز بافت نرم در نتیجه قرار گرفتن در معرض رادیوتراپی در افراد مبتلا به کانسر (سرطان)  میباشد ‌که میتواند تمامی لایه های زیرین را تا استخوان درگیر کند.