نمونه درمان زخم تصادفی دست

نوع زخم بیمار: زخم ناشی از تصادف (زخم دست) – خانم ۳۵ ساله

روش های درمان:

  • پانسمان نوین 
  • گرافت پرده آمنیون
  • لیزر کم توان

مراحل درمان زخم ناشی از تصادف:

نمونه درمان زخم تروما انگشت دست