میزان شیوع دیابت در دنیا

برای مشاوره هم اکنون تماس بگیرید.

0913-605-7960

عضویت درکانال نیلسار

جهت اطلاع بیشتر از خدمات و محصولات ما وارد کانال شوید..
جهت اطلاع بیشتر از خدمات و محصولات ما، تلفن همراه خود را ثبت کنید.


 

میزان شیوع دیابت در دنیامیزان شیوع دیابت در دنیا

جمعیت دیابتی، دیابت در ایران در سال 2015
میزان شیوع دیابت در بزرگسالان: % 8/5
میزان مرگ و میر ناشی از دیابت: 37،075
تعداد موارد گزارش شده: 4،602،200
میزان موارد مشخص نشده دیابت در بزرگسالان:  1،881،10
25-15 بیماران دیابتی دچار زخم پاي دیابتی می شوند. احتمال قطع عضو غیر تروماتیک بیمار دیابتی 22برابر بیشتر از سایر افرادي است که دیابت ندارند. %85از موارد قطع عضو اندام تحتانی (LEA)بیماران دیابتی در نتیجه زخم پا ایجاد می شود.
---------------------------------------------------
Notes: 1 National Diabetes Data Group, Vol 2, NIH (1995); 2 Buckley CM, OFarrell A, Canavan RJ, Lynch AD, DeLa Harped DV, Bradley CP, Perry IJ., University College Cork, Cork, Ireland, Department of General Practice (2012); 3 Medicare, USA (2006 tot 2008);

خطر مرگ و میر در 5سال اول پس از قطع عضو---------------------------------------------------
Armstrong DG, Wrobel J, Robbins JM. Are diabetes-related wounds and amputations worse than cancer? Int Wound J. 2007;4(4):286–7.اولویت ها در درمان زخم پاي دیابتی:

خونرسانی کافی
کنترل عفونت
دبریدمان زخم
برداشتن فشار موضعی/ کاهش نیروي سایشی
آموزش بیمار / انطباق
کنترل قند خون
محیط زخم

پیشگیري از قطع عضومستندات علمی مربوط به TCC

CCتوسط مستندات علمی سطح 1حمایت می شود. که این مستندات شامل RCTهاي متعدد، دو عدد متا- آنالیز، نظرات متخصصان و مطالعات غیر وابسته به سازمان یا شرکت ها(مستقل) می باشد. در مجله کوکران 2013بیان می شود: » گچ هاي غیر قابل برداشتن ) (TCCموثرترین وسیله حذف فشار جهت درمان زخمهاي پاي دیابتی می باشد«
---------------------------------------------------
See Note Section for all 11 References Chart Ref. 1, Armstrong 2001, RCT


دستورالعمل هاي نهایی:

مدیریت و درمان زخمهاي پاي دیابتی از طریق برداشتن بهینه فشار موضعی: ایجاد دستورالعملهاي اجماعی و توصیه هاي عملی جهت بهبود .
---------------------------------------------------
2014 در امریکا. نوامبر/ دسامبرAmerican Podiatric Medical Association ژورنال Robert Snyder, DPM, MSc / Robert G. Fryberg, DPM, MPH / Lee C. Rogers, DPM / Andrew J. Applewhite, MD / Desmond Bell, DPM / Gregory Bohn, MD / Caroline Fife MD / Jeffrey Jensen, DPM / James Wilcox, RN
---------------------------------------------------
8دستورالعمل نهایی مبتنی بر مستندات علمی، با تکیه بر 64مقاله و با استفاده از مقیاس GRADEتهیه شده است
TCCموثرترین روش در برداشتن فشار موضعی کف پا 4 در زخمهاي دیابتی می باشد، همچنانکه همواره ثابت شده است که این سیستم به عنوان بهترین روش با برترین نتایج و کمترین هزینه جهت درمان زخمها به شمار میرود.
Grade
Recommendation
 ---------------------------------------------------
1. Snyder RJ, et al. The Management of Diabetic Foot Ulcers through Optimal Off-loading. Building Consensus Guidelines and Practical Recommendations to Improve Outcomes. Journal of the American Podiatric Medical Association. Vol 104. No. 6. Nov/Dec 2014


Evidence: 8 RCTs & Meta-analysis---------------------------------------------------
1. Cavanagh PR, Owens TM. Nonsurgical strategies for healing and preventing recurrence of diabetic foot ulcers. Foot ND Ankle Clinics N Am 11:735-743, 2006 2. Armstrong DG, et al. Off-loading the diabetic foot wound. Diabetes Care 24:1019-1022, 2001. 3. Mueller NJ, et al. Effect of Achilles tendon lengthening on neuropathic plantar ulcers. Journal of Bone and Joint Surgery 85-A:8; 1436-1445, 2003. 4. Katz IA, et al. A randomized trial of two irremovable off-loading devices in the management of plantar neuropathic diabetic foot ulcers. Diabetes Care 28:555-559, 2005. 5. Piaggi A, et al. An off-the-shelf instant contact casting device for the management of diabetic foot ulcers. Diabetes Care 30:586-590, 2007. 6. Mueller NJ, et al. Total contact casting in treatment of diabetic plantar ulcers; Controlled clinical trial. Diabetes Care 12:384-388, 1989. 7. Caravaggio C, et al. Effectiveness and safety of a nonremovable fiberglass off-bearing cast versus a therapeutic shoe in the treatment of neuropathic foot ulcers. Diabetes Care 23:1746-1751, 2000. 8. Armstrong DG, et al. Evaluation of removable and irremovable cast walkers in the healing of diabetic foot wounds. Diabetes Care 28:551- 554, 2005. 9. Mueller NJ, et al. Effect of Achilles tendon lengthening on neuropathic plantar ulcers, Journal of Biomechanics. June 2004

برداشتن فشار موضعی از روي زخم پاي دیابتی

Armstrong, et al Diabetes Care, June 2001


مسیر بهبودي زخم پاي دیابتی

چرا بصورت عملی از TCCکمتر استفاده شده است؟

با وجود شواهد بالینی گسترده، و مستندان دال بر کارایی TCC ،TCCبه صورت همگانی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
تنها %3/7بیماران واجد شرایط، از TCC استفاده کرده اند. چگونه می توان این شرایط را بهبود بخشید؟
رنگ بنفش: بیماران داراي زخم واجد شرایط استفاده از TCC
رنگ آبی: بیماران داراي زخم واجد شرایط استفاده از TCCکه از آن استفاده نکرده اند


TCCبه شیوه سنتی


TCC (Total Contact Cast)

TCCسنتی،  رول هاي پلاستر/ فایبرگلاس
®TCC-E

Removable Walking Casts (RWC or RCW)

این نوع واکر ها:
• توسط شرکت هاي مراقبت از پوست تولید شده اند.
• در مطالعات متعددي مورد استفاده قرار گرفته اند.
• فقط در برخی از آنها امکان مبادله هوا وجود دارد.
• بسیاري از آنها براي شکستگی ها و یا تثبیت اندام طراحی شده اند و نه برداشتن فشار موضعی.


:TCC-EZاستفاده آسان از TCC-EZ


TCC-EZ® استاندارد طلایی درمان و بهبودي زخم پاي دیابتی
• 3مرحله ساده: آماده سازي، رول کردن، استفاده
• در کمتر از 10دقیقه انجام می شود.
• راحتی و هماهنگی در کاربرد این محصول، امکان آسیب بافتی را کاهش میدهد.
• براي آموزش استفاده به زمان اندکی مورد نیاز است.1,2 حالت بافته سبک وزن محصول،
حالت راحتی براي بیمار ایجاد می کند.
---------------------------------------------------
1. Jensen J, et al. TCC-EZ –Total Contact Casting System Overcoming the Barriers to Utilizing a Proven Gold Standard Treatment. DF Con. 2008. 2 Bohn G. Cost Effectiveness and Implementation of an Easy to Apply Total Contact Casting System for Diabetic Grade 2 Neuropathic Foot Ulcers in a Multi Physician Clinic, Clinical Symposium on Advances in Skin and Wound Care, October 2009, San Antonio, USA, Poster. 3. C. E. Fife, et al, Diabetic foot ulcer off-loading: The Gap Between Evidence and Practice: Data from the U.S. Wound Registry. Advances in Skin and Wound Care, 27(7) p. 310-316, 2014

:TCC-EZاستفاده آسان از TCC-EZ


TCCچگونه عمل می کند و چه مزایایی دارد؟
• CCفشار کف پایی را تا %69و فشار پاشنه اي را تا %45کاهش می دهد
• کاهش فشار و سایش در پا به پوست امکان بهبودي کامل را می دهد.
• مطلوبیت %100را براي بیمار و درمانگر ایجاد می کند
---------------------------------------------------
Wertsch, et al, Plantar Pressures with Total Contact Casting. Jrnl Rehab Rsch & Dev , 32:3;205-209, 1995

فشار هاي وارد شده به کف و جلوي پا با استفاده از وسایل مختلف کاهش فشار


TCC-EZچیست؟


اهمیت برداشتن فشار موضعی

اندازه گیریهاي اسکن کف پا Tekscan که بر روي 10نفرکه از دو نوع TCCاستفاده شده است .

MedE-Kast
(Traditional TCC)
وسیله کاهش فشار/ محل
TCC-EZ
(New Roll-on
Sleeve)
Avg 8.4 psi
Max 50.3 psi
فشار کف پا
Avg 7.2 psi
Max 49.9 psi
Avg 8.5 psi
Max 48.3 psi
فشار قسمت جلویی پا
Avg 7.1 psi
Max 47.2 psi
Avg 6.2 psi
Max 23.9 psi
فشار قسمت میانی پا
Avg 5.6 psi
Max 12.6 psi
Avg 10.8 psi
Max 40.5 psi
فشار قسمت انتهایی پا
Avg 9.3 psi
Max 48.8 psi
---------------------------------------------------
DF Con 2008, Total Contact Casting: Comparison of Plantar Pressures in Two Total Contact Casting Systems, Jeffrey Jensen, Eric Jaakola, Brian Gillin, Eric Riley

اندازه گیري فشار کف پا


صرفه جویی در هزینه و طول دوره درمان با TCC-EZ

• با افزایش مهارت درمانگر و پزشک در استفاده از ،TCC-EZدیده شد که در استفاده هاي دفعه 9و 10 ام، مدت زمان انجام پروسه توسط پزشک .5دقیقه و شستشو و اقدامات اولیه که توسط پرستار صورت میگرفت 5.5دقیقه بود که روي هم کمتر از 8دقیقه انجام شده است . • با استفاده از TCC-EZمدت زمان ترمیم زخم ، تا 2/3کاهش می یابد . ) بین 15تا 41روز(
---------------------------------------------------
Bohn G. Cost Effectiveness and Implementation of an Easy to Apply Total Contact Casting System for Diabetic Grade 2 Neuropathic Foot Ulcers in a Multi Physician Clinic, Clinical Symposium on Advances in Skin and Wound Care, October 2009, San Antonio, USA, Poster

برداشتن فشارموضعی/ برداشتن وزن

شرایط لازم برای درمان موثر:
1- استفاده طبق دستورالعمل )باز نشود و همواره استفاده گردد)
2- بی حرکت نگه داشتن عضو ) TCCمانند RCW هابیش از حد شل نیست تا بتواند با ثابت نگه داشتن پا، فشار را از روی پا برداشته و به سایر نقاط توزیع کند.(
3- زاویھ مچ پا در حالت 90درجھ ثابت می شود )کاهش فشار به جلوی پا در هنگام گام برداشتن(
4- کنترل نیروی واکنشی جاذبه بر روی پا
5- کنترل نیروهای برشی و سایشی

TCC-EZ® Photos 

OFFLOADING DFU(افلودینگ زخم پای دیابتی)

وسیله ای بسیار مهم در کاهش فشار از روی پای دیابتی Tcc (گچ های غیر قابل برداشتن) که موثرترین وسیله حذف فشار جهت درمان زخمهای پای دیابتی میباشند .

انواع زخم ها

  • زخم های فشاری
  • زخم های آلوده به بیوفیلم
  • زخم های تروماتیک
  • زخم های ایسکمیک
  • رادیونکتازی بافت نرم

از کارشناسان ما بپرسید

کارشناسان نیلسار با در نظر گرفتن شرایط بیماران محترم بستر ارتباطی مناسبی از طریق کانال ارتباطی خود در تلگرام پدید آورده است . بیماران گرامی میتوانند جهت ارتباطی سریع و بهینه از طریق وب سایت این مجموعه سوالات و نظرات خود را بیان نمایند

کلیه حقوق این سایت متعلق به نیلسار است و بازنشر مطالب با ذکر منبع مجاز میباشد

09126617664-اصفهان خیابان توحید میانی روبروی بانک سامان ساختمان گلدیس طبقه 4 واحد 14
قوانین و مقررات